2004-2005 DeZeta Gallery. Houston, TX

2004 $100 Box Show -Mind Puddles & Bering and James Gallery. Houston, TX

2004 Houston Art Crawl

2004 AIA Home Tour, Schatz Residence. Houston, TX

2004 1200 Post Oak Towers. Houston, TX

2004 Tremont Towers. Houston, TX

2004 Bering and James Gallery. Houston, TX

2003 Monica Seymour Hair Design. Houston, TX

2003 Bulldog Postal. Houston, TX

2002 Unika Deco. Houston, TX

2002 Benjy's. Houston, TX

2001 Java Café. Cypress, TX

2001 Guava Lamp. Houston, TX

2000 The Davenport. Houston, TX